Fødsel

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Forældres anmeldelsespligt er bortfaldet. Hvis I som forældre er gift, skal I ikke foretage jer yderligere.

Kun i de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen senest 14 dage efter fødslen. Læs mere om hvordan du anmelder på borger.dk.

Omsorgs- og ansvarserklæring
Hvis I som forældre ikke er gift, skal I indlevere en omsorgs- og ansvarserklæring indenfor 28 dage fra barnets fødsel. Ved en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring anerkender faderen sit faderskab og forældrene får fælles forældremyndighed. På borger.dk kan du finde og udfylde blanketten.

Familieretshuset rejser en faderskabssag, hvis den ikke modtager en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn uden gifte forældre.

Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål til ovennævnte.

Dåb

Inden barnet bliver et halvt år, skal det ifølge lovgivningen have et navn. I Danmark er der tradition for, at det sker i forbindelse med dåben, hvormed barnet også bliver medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis man ønsker dåb i sognets kirke henvender man sig til sognepræsten for at aftale nærmere. Ønskes dåb i en anden kirke henvender man sig til sognepræsten/kirkekontoret i det pågældende sogn.

Ved henvendelse om barnedåb aftales søndagen for dåben, barnets navn, samt navn og adresse på faddere. Reglen siger: Mindst to, højst fem faddere. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være fyldt 14 år (eller have påbegyndt konfirmationsforberedelse). Fadderes opgave er at bevidne dåben, og de har et stedfortrædende ansvar for barnets oplæring i kristen tro, såfremt forældrene dør, før barnet bliver voksent. Derimod er der ingen juridisk forsørgerpligt forbundet med at være fadder.

Præsten står til rådighed for uddybende samtale om dåben og aftaler gerne at mødes med forældre, der ønsker deres barn døbt.

Konfirmanddåb
Ønskes dåb i forbindelse med senere konfirmation eller af større børn skal du kontakte sognepræsten. Det kan efter aftale både foregå som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste, lige efter en gudstjeneste eller efter aftale.

Voksendåb
Det er aldrig for sent at blive døbt, så nærer du som voksen et ønske om at blive døbt, så kontakt sognepræsten for samtale. Vi tilbyder den forberedelse som er nødvendig og samtaler omkring indholdet af dåben og hvordan det sker helt praktisk. En voksendåb kan både finde sted i den almindelige søndagsgudstjeneste og under mere private former.

Læs mere om dåben, traditioner og dåbshistorien på folkekirken.dk

Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Navnet registreres da i CPR. Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn. Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland.

Findes et ønsket navn ikke på listen over godkendte navne, kan man prøve at søge alligevel. Kirkekontoret er behjælpelig.

Du kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne via Familieretshusets hjemmeside.

Navngivning af et barn kan ske:
- ved dåb i folkekirken.
- ved dåb i et anerkendt trossamfund.
- ved borgerlig navngivning, der sker ved anmeldelse/selvbetjening på borger.dk.

Anmeldelsen sendes da digitalt til sognepræsten/personregisterføreren, der forestår registreringen af alle beboere i sognet. Her udfærdiges en navneattest i stedet for en fødsels og dåbsattest, som efterfølgende tilsendes jer.