Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret/sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Forældres anmeldelsespligt er bortfaldet. Hvis I som forældre er gift, skal I ikke foretage jer yderligere.

Kun i de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen senest 14 dage efter fødslen. Læs mere om hvordan du anmelder på borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring

Hvis I som forældre ikke er gift, skal I indlevere en omsorgs- og ansvarserklæring indenfor 28 dage fra barnets fødsel. Ved en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring anerkender faderen sit faderskab og forældrene får fælles forældremyndighed. På borger.dk kan du finde og udfylde blanketten.

Familieretshuset rejser en faderskabssag, hvis den ikke modtager en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn uden gifte forældre.

Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål til ovennævnte, telefon 98 84 42 43.

Dåb

Inden barnet bliver et halvt år, skal det ifølge lovgivningen have et navn. I Danmark er der tradition for, at det sker i forbindelse med dåben, hvormed barnet også bliver medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis man ønsker dåb i sognets kirke henvender man sig til sognepræsten for at aftale nærmere. Ønskes dåb i en anden kirke henvender man sig til sognepræsten/kirkekontoret i det pågældende sogn.

Ved henvendelse om barnedåb aftales søndagen for dåben, barnets navn, samt navn og adresse på faddere. Reglen siger: Mindst to, højst fem faddere. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være fyldt 14 år (eller have påbegyndt konfirmationsforberedelse. Fadderes opgave er at bevidne dåben, og de har et stedfortrædende ansvar for barnets oplæring i kristen tro, såfremt forældrene dør, før barnet bliver voksent. Derimod er der ingen juridisk forsørgerpligt forbundet med at være fadder.

Præsten står til rådighed for uddybende samtale om dåben og aftaler gerne at mødes med forældre, der ønsker deres barn døbt.

Konfirmanddåb

Ønskes dåb i forbindelse med senere konfirmation eller af større børn skal du kontakte sognepræsten. Det kan efter aftale både foregå som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste, lige efter en gudstjeneste eller efter aftale.

Voksendåb

Det er aldrig for sent at blive døbt, så nærer du som voksen et ønske om at blive døbt, så kontakt en af præsterne for samtale. Vi tilbyder den forberedelse som er nødvendig og samtaler omkring indholdet af dåben og hvordan det sker helt praktisk. En voksendåb kan både finde sted i den almindelige søndagsgudstjeneste og under mere private former.

Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Navnet registreres da i CPR. Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn. Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland.

Findes et ønsket navn ikke på listen over godkendte navne, kan man prøve at søge alligevel. Kordegnen er behjælpelig.

Man kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne via Familieretshusets hjemmeside.

Navngivning af et barn kan ske:

  • ved dåb i folkekirken
  • ved dåb i et anerkendt trossamfund
  • ved borgerlig navngivning, der sker ved anmeldelse/selvbetjening på borger.dk
    Anmeldelsen sendes da digitalt til sognepræsten/personregisterføreren, der forestår registreringen af alle beboere i sognet. Her udfærdiges en navneattest i stedet for en fødsels og dåbsattest, som efterfølgende tilsendes jer.

Attester

Du kan bestille nye attester på følgende måde
  • Via borger.dk: Familie og Børn - Attester
  • Ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Husk at medbringe billedlegitimation. Der kan ikke afhente attest for anden person over 18 år, med mindre du har fuldmagt, er værge, offentlig myndighed eller bobestyrer. Bemærk: Der kan være en sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer født før 1960.

Hvis man ikke er verificeret (primært personer, der er født før 1960), er det ikke muligt at bestille en fødsels- og dåbsattest via borger.dk


Følgende attester kan rekvireres
Fødsels- og dåbsattest

Til personer som er fødselsregistreret, navngivet og døbt i Danmark.

Personattest

Indeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Hvis du er fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund, og ønsker dokumentation for civile oplysninger som fødsel, forældre og navn, kan du få en personattest. Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Vielsesattest

Til personer som er viet i Den Danske Folkekirke og ikke er skilt. Er du viet ved en anden myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der har foretaget vielsen. Fx kommunen, Den Apostolske Kirke, Pinsekirken, Islamisk Trossamfund etc.

Der er mulighed for at få et sprogbilag, hvis man skal bruge en attest der skal oversættes til et andet sprog, det gælder inden for EU. Dette kræver at man skal have attesten og sprogbilaget på samme tid. Det er ikke muligt at bruge sprogbilaget til en gammel attest. Kontakt kordegnen for nærmere information.